😍 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

➡️ Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë përqindjen e mbetjeve të mbledhura dhe të dorëzuara në landfill (të ricikluara ose të përpunuara) në përputhje me direktivën e BE-së për mbetjet.

🟢 Programi i ndërtimit të kapaciteteve në politikat mjedisore të BE-së – Po realizojme një programi 4 – ditor për ndërtimin e kapaciteteve për OShC-të dhe të rinjtë mbi politikat e BE-së. Gja ketij programi synohet qe pjesëmarrësit: Të përmirësojnë kuptimin e politikave të BE-së në fushën e menaxhimit të mbeturinave; Të përmirësojnë kuptimin e boshllëqeve midis rregulloreve të BE-së dhe legjislacionit shqiptar; Të ndërgjegjësohen se si detyrimet që rrjedhin nga transpozimi i acquis në fushën e menaxhimit të mbeturinave do të ndikojnë në jetën dhe komunitetin e tyre; Të rritin aftësitë për të propozuar zgjidhje dhe për të marrë pjesë në aktivitete po harton një listë të detajuar të ndërhyrjeve për menaxhimin e mbetjeve për t’iu drejtuar autoriteteve shtetërore gjatë aktivitetit te ardhshem. Jemi me Ekspertin e Politikave të BE-së për Mjedisin dhe Menaxhimin e Mbetjeve z.Ndue Çunin dhe po trajtojmë temen: “Detyrimet që rrjedhin nga transpozimi i acquis në fushën e menaxhimit të mbetjeve” jemi me Komitetin e Komunitetit në Fushë-Arrëz.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Aquis#Trapnspozim#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#legjisilacioni#BE #Aquis #Transpozim #Vendore #Bashki #Pukë #FushëArrëz @CFCU #Zona #Rurale #QSNNN #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these