Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”

😍 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

🟢 Sondazhi i Opinionit Publik në lidhje me përfitimet, kostot dhe sfidat e integrimit në BE dhe ndikimin e transpozimit të Acquis në legjislacionin kombëtar të Shqipërisë në fushat e mjedisit dhe administrimit të mbetjeve.

Po marrim opinionin e komunitetit nëpërmjet intervistimit direkt me pytesor në terren. Pytjet e sondazhit i cili do të masë nivelin e njohurive të qytetarëve dhe pjesëmarrjen në proçesin e politikëbërjes; ky aspekt është mjaft i rëndësishëm duke marrë parasysh që pjesëmarrja e qytetarëve kërkohet nga Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve dhe Korniza e BE-së për Mbetjet. Jemi në të gjithë Njësitë Administrative të Bashkisë Pukë dhe Fushë-Arrëz.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Sondazh#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE#Aquis #Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these