Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

🟢 Jemi duke realizuar trajnimin 3 – ditor për fermerët dhe NVM-të në 4 fshatra të ndryshëm, si qasje inovative në adresimin e çështjeve kryesore mjedisore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve. Ky aktivitet është një ndërhyrje pilot që synon të përfshijë më nga afër zonat rurale në menaxhimin e mbetjeve në Pukë dhe Fushë-Arrëz. Nën udhëheqjen e Ekspertit të Agronomisë dhe Kompostimit A.Pepa, u diskutua mbi përfitimet mjedisore të kompostimit dhe rolin e kompostimit në zvogëlimin e mbetjeve të dërguara në kosha/vendgrumbullime, përfitimet dhe metodat kryesore të kompostimit të disponueshme në shtëpi, në shkallë të vogël, si dhe zbërthimi i materialit organik gjatë kompostimit dhe vjelja dhe përdorimi i plehut.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE#Aquis#Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these