Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, pas vendosjes së Vendeve të kompostimit, vazhdojmë me aktivitetet e rradhës.

🟢 Nëpërmjet një grafiku të mbetjeve organike të përpunuara dhe të kompostuara nga 30 përfituesit gjatë gjithë proçesit të kompostimit, po realizojmë vizita mujore të monitorimit në terren. Secili komponent i mbetjeve të prodhuara (mbetje të riciklueshme, të kompostueshme, mbetje) po peshohet veç e veç.

➡️ Ne synojmë që është e mundur të kompostosh më shumë se 50% të mbetjeve shtëpiake në zonat rurale, në sajë të teknikave të mundshme në vend për familjet dhe gjithe proçesi po monitorohet nëpërmjet një auditimi. Auditimi gjithashtu do të mbledhë të dhëna të vlefshme në lidhje me përqindjen e mbetjeve të pa mbledhura në zonat rurale. Jemi në Pukë (Nj.Adm Rrape) dhe i gjithë proçesi po monitorohet nga Eksperti i Agronomisë dhe Kompostimit A.Pepa.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE#Aquis#Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these