Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

➡️ Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë përqindjen e mbetjeve të mbledhura dhe të dorëzuara në landfill (të ricikluara ose të përpunuara) në përputhje me direktivën e BE-së për mbetjet.

🟢 Jemi në aktivitetin e parë, në takimin me qytetarë aktivë, të rinjtë dhe përfaqësues të komunitetit të Shpoz, Marinaj, Dedaj, Gojanas. Gjatë këtij takimi u identifikuan rolet për inkurajimin e veprimit, duke krijuar një Komitet të Komunitetit (mbështetës të profilit të lartë). Ky Komitet do të motivojë dhe ndihmojë ekipin e ri të njihen më mirë me njëri-tjetrin. Ai do të garantojë një monitorim më të fortë dhe do të veprojë si një vëzhgues mbi zbatimin e politikave mjedisore, proçeset e vendimmarrjes, transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike, qendrore dhe lokale.
🟢 Aktiviteti u përshëndet nga të pjesëmarrësit, të cilët mirëpritën zbatimin e një projekti të tillë, i cili do të sjellë një qasje ndryshe në menaxhimin e mbetjeve në Pukë. Të gjithë u përfshinë në diskutime dhe dhanë idetë e sugjerimet e tyre, si dhe shprehen dëshirën për të qënë pjesë e projektit dhe grupit Komitetit të Komunitetit.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim #Mbejtje #Riciklim #Kompostim #Mobilizim #Komitet #Komunitet #Mbeshtetes #Qytetar #Aktiv #Profil #Lartë #Ndërveprim #Strategji #Avokim #Planifikim #Vendimmarrje #Ndertim #Ekip #Sfidë #Besim #Transparencë #Mjedis #Insitucione #Publike #Qendrore #Vendore #Bashki #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these