Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

➡️ Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë përqindjen e mbetjeve të mbledhura dhe të dorëzuara në landfill (të ricikluara ose të përpunuara) në përputhje me direktivën e BE-së për mbetjet.

🟢 Jemi në aktivitetin e gjashtë; Trajnim për kompostimin e mbetjeve organike. Po realizojmë një trajnimi 3 – ditor për fermerët dhe NVM-të në 4 fshatra të ndryshëm, si qasje inovative në adresimin e çështjeve kryesore mjedisore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve. Ky aktivitet është një ndërhyrje pilot që synon të përfshijë më nga afër zonat rurale në menaxhimin e mbetjeve në Pukë dhe Fushë-Arrëz. Po diskutojmë temen: Përgatitja për vendosjen e objektit të kompostimit. Informoni në lidhje me problematikën e mbeturinave të ushqimit dhe jepni këshilla dhe sugjerime për pjesëmarrësit se si të zvogëloni mbeturinat e ushqimit në jetën e përditshme, shpërndarje të matërialeve informative për proçesin e kompostimit me Ekspertin e Agronomisë dhe Kompostimit A.Pepa.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE#Aquis#Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these