Në kuadër të Projektit “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, vazhdojmë me trajnimet për kompostimin e mbetjeve organike.

🟢Po realizojmë vendosjen e Vendit të Kompostimit në Fushë-Arrëz (Nj.Adm Qafë-Mali), e treta ndërhyrje pilot që synon të përfshijë të gjithë fshatin në menaxhimin e mbetjeve. 30 do jenë gjithashtu përfitues direkt të përfshirë në praktikën e kompostimit, pas trajnimit intensiv tre ditor, me mbështetjen e drejtpërdrejtë të Ekspertin e Agronomisë dhe Kompostimit A.Pepa.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Riciklim#Kompostim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE#Aquis#Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2021

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these