Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

🟢 Jemi në aktivitetin e pestë: Pjesëmarrja e publikut, shkëmbimi i informacionit dhe konsultimi. Jemi në takimin e parë ndërmjet Komitetit të Komunitetit dhe Bashkisë Pukë (znj. Ershela Gjoni – Zv.Kryetar – B.Pukë), qëllimi kryesor këtij takimi është ndikimi tek vendimmarrësit për të marrë angazhime të qarta mjedisore në përputhje me Planin Kombëtar Shqiptar për Menaxhimin e Mbetjeve. Në këtë takim u diskutua, konsultimi dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet anëtarëve të komunitetit lokal Pukë dhe pushtetit vendor. Gjatë këtij takim u krijuan urat e komunikimit që është hapi i parë për nxitjen e pjesëmarrjes së publikut në dialogun gjithëpërfshirës të politikave për reformat. Gjatë ketij takim, Komiteti i Komunitetit propozojë kërkesat me ndërhyrjet kryesore bazuar në gjetjet e aktiviteteve 4 dhe 6 dhe në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve dhe Planin e Manaxhimt të Mbetjeve të Bashkisë Pukë. Në këtë takim u nxorren dhe kërkesat e para për planin udherrefyes 5 vjeçare që do ndjeki pushteti vendor.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Konsultim#Publik#Pjesemarrje#Shkembim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE #Aquis #Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these