OFERTË FINANCIARE

Datë: ______/______2022

OFERTË FINANCIARE

Une i/e nënshkruari: _______________________________ në përmbushje te kërkesës për për prokurimin me objekt: “Eksperti Mjedisi për Studimin “Analiza e rreziqeve nga ndotjet dhe plani i manaxhimin nga përmbytjet të Fanit të Madh”” të paraqitur nga ana e Shoqates “Qendra Sociale në Ndihme të Njerezve në Nevojë” Fushë-Arrëz (QSNNN) paraqes oferten time financiare si më poshtë:Nr.


Aktiviteti


Vendi
Përiudha e ShërbimitNjësia
Çmimi për Njësi taksat e përfshira (Euro)Kosto Administrative nese kaTotal (Euro)
1Eksperti Mjedisi për Studimin “Analiza e rreziqeve nga ndotjet dhe plani i manaxhimin nga përmbytjet të Fanit të Madh”Fushë-Arrëz6 muajShërbim
Ska

Adresa:_________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

Nr. cel :________________________________________________________

OFERTUESI

____________________________

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these