Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”.

🟢 Jemi në aktivitetin e pestë: Pjesëmarrja e publikut, shkëmbimi i informacionit dhe konsultimi. Jemi në takimin e parë ndërmjet Komitetit të Komunitetit dhe pushtetit vendor, qëllimi kryesor këtij takimi është ndikimi tek vendimmarrësit për të marrë angazhime të qarta mjedisore në përputhje me Planin Kombëtar Shqiptar për Menaxhimin e Mbetjeve. Në këtë takim u diskutua, konsultimi dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet anëtarëve të komunitetit lokal Fushë-Arrëz dhe pushtetit vendor. Gjatë këtij takim u krijuan urat e komunikimit që është hapi i parë për nxitjen e pjesëmarrjes së publikut në dialogun gjithëpërfshirës të politikave për reformat. Gjatë ketij takim, Komiteti i Komunitetit propozojë kërkesat me ndërhyrjet kryesore bazuar në gjetjet e aktiviteteve 4 dhe 6 dhe në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve dhe Planin e Manaxhimt të Mbetjeve të Bashkisë Fushë-Arrëz. Në këtë takim u nxorren dhe kërkesat e para për planin udherrefyes 5 vjeçare që do ndjeki pushteti vendor.

🥰 Projekti “Pjesëmarrja qytetare trajton problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke avokuar për transpozimin e Acquis në politikat vendore”, finacohet nga @Bashkimi Europian nëpërmjet Programit – IPA II European Union Integration Facility 2017 – Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për bashkëpunim të zgjeruar me institucionet shtetërore në lidhje me proçesin e Integrimit Evropian (IPA II European Union Integration Facility 2017 – Support to Civil Society Organisations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process) i cili menaxhohet nga @CFCU – Central Finance and Contracting Unit dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez

#Menaxhim#Mbejtje#Konsultim#Publik#Pjesemarrje#Shkembim#Mobilizim#Komitet#Komunitet#Mbeshtetes#Qytetar#Aktiv#Profil#Lartë#Ndërveprim#Strategji#Avokim#Planifikim#Vendimmarrje#Ndertim#Ekip#Sfidë#Besim#Transparencë#Mjedis#Insitucione#Publike#Qendrore#Legjisilacioni#BE #Aquis #Transpozim #Vendore #Bashki #Fermer #NVM #Pukë #FushëArrëz #Zona #Rurale #QSNNN #CFCU #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these